e-Sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze.
75% niższe opłaty sądowe.

Elektroniczne postępowanie upominawcze to szczególny rodzaj postępowania cywilnego. Ma ono ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń pieniężnych od dłużników (np. należności z niezapłaconej w terminie faktury, niespłaconego kredytu, itp.). W postępowaniu tym rozpoznawane są zatem sprawy o zapłatę. Jego cechą charakterystyczną jest prowadzenie całej komunikacji z sądem (tzw. e-sądem) drogą elektroniczną, co ułatwia i przyspiesza obieg dokumentacji.

Dla wierzycieli (powodów) najważniejszym udogodnieniem jest znacznie niższa opłata sądowa niż w przypadku korzystania z tradycyjnego postępowania upominawczego przed zwykłym sądem. Przed e-sądem wysokość opłaty sądowej jest o 75% niższa niż w zwykłym postępowaniu i stanowi jedynie 1,25% wartości dochodzonego roszczenia (w zwykłym postępowaniu jest to aż 5%).

Przykład:

Powód żądający od dłużnika zapłaty kwoty 10 000 zł przy wnoszeniu pozwu tradycyjną drogą (na piśmie) musiałby wnieść opłatę w wysokości 500 zł (5% z 10 000 zł). Wnosząc ten sam pozew do e-sądu zapłaci jedynie 125 zł (1,25% wartości roszczenia).

Jeśli pozew jest zasadny i nadaje się do rozpoznania w postępowaniu upominawczym, e-sąd wydaje nakaz zapłaty (taki sam, jak w przypadku nakazu zapłaty w tradycyjnym sądzie). Nakaz zapłaty egzekwuje się identycznie, jak w przypadku nakazu wydanego przez każdy inny sąd (egzekucja komornicza).

Kancelaria posiada konto profesjonalnego pełnomocnika w e-sądzie i oferuje kompleksową reprezentację Klientów przed e-sądem, w tym między innymi:

  • sporządzanie i wnoszenie pozwów drogą elektroniczną;
  • reprezentację w toku postępowania;
  • sporządzanie i wnoszenie sprzeciwów od nakazów zapłaty;
  • reprezentację w postępowaniu po wniesieniu sprzeciwu (w tym stawiennictwo na rozprawach i wnoszenie pism procesowych).

Jaki sąd prowadzi elektroniczne postępowanie upominawcze?

Elektroniczne postępowanie upominawcze obsługuje zawsze Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (e-sąd), niezależnie od miejsca zamieszkania, czy siedziby stron (powoda i pozwanego). Miejscowość, w której e-sąd ma siedzibę jest z punktu widzenia stron bez znaczenia, gdyż całą korespondencję z tym sądem prowadzi się wyłącznie drogą elektroniczną. Sąd ten orzeka bez przeprowadzania rozprawy i nie ma konieczności (ani nawet możliwości) stawiennictwa w tym sądzie.

Jeżeli pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, sprawa trafia do tradycyjnego sądu ogólnej właściwości (sądu miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego). W takim przypadku dalszy bieg sprawy nie różni się niczym od tradycyjnego postępowania cywilnego.

Osoby zainteresowane windykacją należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym lub osoby, wobec których wydany został nakaz zapłaty zapraszamy do kontaktu:

telefonicznie:

z tel. stacjonarnych: (58) 354 26 34
z tel. komórkowych:  +48 600 910 961

pocztą elektroniczną: biuro@up-kancelarie.pl

lub za pomocą formularza kontaktowego:

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć i przedstawimy bezpłatną wycenę usługi.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Dołącz załącznik

Informujemy, że wszelkie przesyłane informacje objęte są tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zostaną one użyte wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i świadczenia pomocy prawnej.