Opodatkowanie twórców – korzystne stanowisko Ministerstwa Finansów.

 

Twórcy mogą rozliczać przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej – potwierdza Ministerstwo Finansów.

Stanowisko Ministerstwa ucina kontrowersje w tym zakresie wywołane ostatnimi interpretacjami organów podatkowych, które wykluczały taką praktykę. To dobra wiadomość zarówno dla twórców, jak i ich klientów i kontrahentów. Nie będą oni musieli dokonywać korekt za poprzednie lata, jeśli rozliczali się z fiskusem jak przedsiębiorcy.

Geneza problemu.

Przypomnijmy, że twórcom osiągającym przychody z tytułu korzystania z praw autorskich (poza działalnością gospodarczą) przysługuje prawo do preferencyjnych, zryczałtowanych, 50-cio procentowych kosztów uzyskania przychodów. Obliczony z zastosowaniem takich kosztów dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (18, 32%). Z dniem 1 stycznia 2013 roku ograniczono twórcom możliwość stosowania preferencyjnej (50%) stawki kosztów, wprowadzając limit jej zastosowania do kwoty przychodu nieprzekraczającej górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej (85.528 zł). Dla lepiej zarabiających twórców oznaczało to często przekroczenie pierwszego progu podatkowego i konieczność zapłaty podatku od nadwyżki w wysokości 32%. Aby tego uniknąć twórcy decydowali się na założenie działalności gospodarczej (a wielu z nich już od lat taką działalność prowadziło) i rozliczanie się z fiskusem na takich samych zasadach, jak wszyscy inni przedsiębiorcy (wg. kosztów udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych), z prawem wyboru 19% podatku liniowego. Jednocześnie zaczęły pojawiać się interpretacje podatkowe zakazujące rozliczania przychodów z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej.

Skutki niekorzystnych interpretacji.

Wspomniane interpretacje niosły ze sobą daleko idące i niekorzystne skutki podatkowe, zarówno dla twórców, jak i ich kontrahentów. Skoro bowiem nieprawidłowe jest rozliczanie przychodów w ramach prowadzonej działalności, to nieprawidłowy jest także sposób tych rozliczeń. W przypadku rozliczania transakcji poza działalnością firmy zamawiające utwory mają bowiem obowiązek pełnić rolę płatnika podatku dochodowego, tj. samodzielnie obliczyć go, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego. Natomiast w ramach działalności z fiskusem twórca-przedsiębioraca rozlicza się samodzielnie.

Warto podkreślić, że zmiana interpretacji przepisów przez ograny podatkowe pozbawiona była podstaw prawnych – nie wynikała ona ze zmiany ustawy. Podejście to powodowało de facto wykluczenie działalności twórczej i zarabianie na niej z możliwych obszarów działalności gospodarczej. Stało to w oczywistej sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przypomnieć trzeba, że w myśl art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Żadna z wymaganych w tym przepisie przesłanek nie zaistniała.

Stanowisko Ministerstwo Finansów – twórca może być przedsiębiorcą.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24903) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie według 19% stawki podatku.

Co ważne, zdaniem Ministerstwa w przypadku, gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają obowiązku korygowania zeznań za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw.

Jednocześnie podkreślono, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają zastosowania zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodów (w tym zakresie nic się nie zmienia).

Dodatkowo wyjaśniono, że na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonana z dniem 1 stycznia 2013 r. w zakresie zryczałtowanych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Celem tej zmiany było wyłącznie określenie nowych zasad korzystania ze zryczałtowanych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów osiąganych z niektórych tytułów, w tym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Zmiana ta nie odebrała możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na istnienie rozbieżnych interpretacji przepisów podatkowych Ministerstwo Finansów zapewniło, że podjęło działania mające na celu ich zweryfikowanie i zmianę w przypadku stwierdzenia niezgodności z prezentowanym powyżej stanowiskiem.

Należy podkreślić, że stanowisko Ministerstwa formalnie nie ma wiążącego charakteru, ale ze względu na podległość administracji podatkowej Ministrowi Finansów, powinno ono przyczynić się do ujednolicenia praktyki organów podatkowych.

Data: 27.04.2014
Autor: adw. Łukasz Niedziela